xref: /unit/test/python/start_response_exit/wsgi.py (revision 603:a11b80dedc6b)
1*603Szelenkov@nginx.comdef application(env, start_response):
2*603Szelenkov@nginx.com    start_response('200', [('Content-Length', '1')])
3*603Szelenkov@nginx.com    exit()
4*603Szelenkov@nginx.com    return [b'X']
5