xref: /unit/test/python/path/wsgi.py (revision 1848:4bd548074e2c)
11791Szelenkov@nginx.comimport os
21791Szelenkov@nginx.comimport sys
31791Szelenkov@nginx.com
4*1848Szelenkov@nginx.com
51791Szelenkov@nginx.comdef application(environ, start_response):
61791Szelenkov@nginx.com    body = os.pathsep.join(sys.path).encode()
71791Szelenkov@nginx.com
81791Szelenkov@nginx.com    start_response('200', [('Content-Length', str(len(body)))])
91791Szelenkov@nginx.com    return [body]
10