xref: /unit/test/python/body_io/wsgi.py (revision 1848:4bd548074e2c)
1603Szelenkov@nginx.comimport io
2603Szelenkov@nginx.com
3*1848Szelenkov@nginx.com
4603Szelenkov@nginx.comdef application(env, start_response):
5603Szelenkov@nginx.com    start_response('200', [('Content-Length', '10')])
6603Szelenkov@nginx.com    f = io.BytesIO(b'0123456789')
7603Szelenkov@nginx.com    return f
8