xref: /unit/auto/ssltls (revision 1942:296628096d6c)
1
2# Copyright (C) Igor Sysoev
3# Copyright (C) NGINX, Inc.
4
5
6NXT_OPENSSL_CFLAGS=
7NXT_OPENSSL_LIBS=
8NXT_GNUTLS_CFLAGS=
9NXT_GNUTLS_LIBS=
10NXT_OPENSSL_LIBS=
11NXT_CYASSL_CFLAGS=
12NXT_CYASSL_LIBS=
13NXT_POLARSSL_CFLAGS=
14NXT_POLARSSL_LIBS=
15
16
17if [ $NXT_OPENSSL = YES ]; then
18
19  nxt_feature="OpenSSL library"
20  nxt_feature_name=NXT_HAVE_OPENSSL
21  nxt_feature_run=yes
22  nxt_feature_incs=
23  nxt_feature_libs="-lssl -lcrypto"
24  nxt_feature_test="#include <openssl/ssl.h>
25
26           int main() {
27             SSL_library_init();
28             return 0;
29           }"
30  . auto/feature
31
32
33  if [ $nxt_found = yes ]; then
34    NXT_TLS=YES
35    NXT_OPENSSL_LIBS="$nxt_feature_libs"
36
37    nxt_feature="OpenSSL version"
38    nxt_feature_name=NXT_HAVE_OPENSSL_VERSION
39    nxt_feature_run=value
40    nxt_feature_test="#include <openssl/ssl.h>
41
42             int main() {
43               printf(\"\\\"%s\\\"\",
44                   SSLeay_version(SSLEAY_VERSION));
45               return 0;
46             }"
47    . auto/feature
48
49  else
50    $echo
51    $echo $0: error: no OpenSSL library found.
52    $echo
53    exit 1;
54  fi
55
56
57  nxt_feature="OpenSSL SSL_CONF_cmd()"
58  nxt_feature_name=NXT_HAVE_OPENSSL_CONF_CMD
59  nxt_feature_run=
60  nxt_feature_incs=
61  nxt_feature_libs="$NXT_OPENSSL_LIBS"
62  nxt_feature_test="#include <openssl/ssl.h>
63
64           int main() {
65             SSL_CONF_cmd(NULL, NULL, NULL);
66             return 0;
67           }"
68  . auto/feature
69
70
71  nxt_feature="OpenSSL tlsext support"
72  nxt_feature_name=NXT_HAVE_OPENSSL_TLSEXT
73  nxt_feature_run=
74  nxt_feature_incs=
75  nxt_feature_libs="$NXT_OPENSSL_LIBS"
76  nxt_feature_test="#include <openssl/ssl.h>
77
78           int main() {
79             #if (OPENSSL_NO_TLSEXT)
80             #error OpenSSL: no tlsext support.
81             #else
82             return 0;
83             #endif
84           }"
85  . auto/feature
86fi
87
88
89if [ $NXT_GNUTLS = YES ]; then
90
91  if /bin/sh -c "(pkg-config gnutls --exists)" >> $NXT_AUTOCONF_ERR 2>&1;
92  then
93    NXT_GNUTLS_CFLAGS=`pkg-config gnutls --cflags`
94    NXT_GNUTLS_LIBS=`pkg-config gnutls --libs`
95
96    nxt_feature="GnuTLS library"
97    nxt_feature_name=NXT_HAVE_GNUTLS
98    nxt_feature_run=yes
99    nxt_feature_incs=$NXT_GNUTLS_CFLAGS
100    nxt_feature_libs=$NXT_GNUTLS_LIBS
101    nxt_feature_test="#include <gnutls/gnutls.h>
102
103             int main() {
104               gnutls_global_init();
105               gnutls_global_deinit();
106               return 0;
107             }"
108    . auto/feature
109
110
111    if [ $nxt_found = yes ]; then
112      NXT_TLS=YES
113
114      $echo " + GnuTLS version: `pkg-config gnutls --modversion`"
115
116
117      nxt_feature="gnutls_transport_set_vec_push_function"
118      nxt_feature_name=NXT_HAVE_GNUTLS_VEC_PUSH
119      nxt_feature_run=no
120      nxt_feature_incs=$NXT_GNUTLS_CFLAGS
121      nxt_feature_libs=$NXT_GNUTLS_LIBS
122      nxt_feature_test="#include <gnutls/gnutls.h>
123
124           int main() {
125             gnutls_transport_set_vec_push_function(NULL, NULL);
126             return 0;
127           }"
128      . auto/feature
129
130
131      nxt_feature="gnutls_global_set_time_function"
132      nxt_feature_name=NXT_HAVE_GNUTLS_SET_TIME
133      nxt_feature_run=no
134      nxt_feature_incs=$NXT_GNUTLS_CFLAGS
135      nxt_feature_libs=$NXT_GNUTLS_LIBS
136      nxt_feature_test="#include <gnutls/gnutls.h>
137
138           int main() {
139             gnutls_global_set_time_function(NULL);
140             return 0;
141           }"
142      . auto/feature
143
144    else
145      $echo
146      $echo $0: error: no GnuTLS library found.
147      $echo
148      exit 1;
149    fi
150  fi
151fi
152
153
154if [ $NXT_CYASSL = YES ]; then
155
156  nxt_feature="CyaSSL library"
157  nxt_feature_name=NXT_HAVE_CYASSL
158  nxt_feature_run=yes
159  nxt_feature_incs=
160  nxt_feature_libs="-lcyassl"
161  nxt_feature_test="#include <cyassl/ssl.h>
162
163           int main() {
164             CyaSSL_Init();
165             CyaSSL_Cleanup();
166             return 0;
167           }"
168  . auto/feature
169
170
171  if [ $nxt_found = yes ]; then
172    NXT_TLS=YES
173    NXT_CYASSL_CFLAGS="$nxt_feature_incs"
174    NXT_CYASSL_LIBS="$nxt_feature_libs"
175
176  else
177    $echo
178    $echo $0: error: no CyaSSL library found.
179    $echo
180    exit 1;
181  fi
182fi
183
184
185if [ $NXT_POLARSSL = YES ]; then
186
187  nxt_feature="PolarSSL library"
188  nxt_feature_name=NXT_HAVE_POLARSSL
189  nxt_feature_run=yes
190  nxt_feature_incs=
191  nxt_feature_libs="-lpolarssl"
192  nxt_feature_test="#include <polarssl/ssl.h>
193
194           int main() {
195             ssl_context ssl;
196             memset(&ssl, '\0', sizeof(ssl));
197             ssl_init(&ssl);
198             ssl_free(&ssl);
199             return 0;
200           }"
201  . auto/feature
202
203
204  if [ $nxt_found = yes ]; then
205    NXT_TLS=YES
206    NXT_POLARSSL_CFLAGS="$nxt_feature_incs"
207    NXT_POLARSSL_LIBS="$nxt_feature_libs"
208
209  else
210    $echo
211    $echo $0: error: no PolarSSL library found.
212    $echo
213    exit 1;
214  fi
215fi
216